HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 

Tài liệu trích dẫn phải được sắp xếp theo trật tự alphabet tên gọi của tác giả nếu là người Việt Nam, theo tên họ của tác giả nếu là người nước ngoài.

Tài liệu trích dẫn cần nêu rõ tác giả, tên tài liệu, thời điểm công bố, nơi công bố. Cách trình bày như các ví dụ dưới đây.[1]

  1. Đối với sách in

Đặng Phong và Trần Đình Thiên (2012), Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975 - 2008), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Mitchell J.A. and Thomson M. (2017), A guide to citation, 3rd edn, London Publishings, London.

  1. Đối với sách in được chủ biên

Bùi Quang Tuấn (chủ biên) (2020), Cơ chế chính sách liên kết kinh tế vùng Tây Nam Bộ theo hướng phát triển bền vững, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.

Hansen A., Bekkevold J. I. and Nordhaug K. (eds.) (2020), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos, Palgrave Macmillan, Singapore.

  1. Đối với chương sách trong sách in được chủ biên

Phạm Thi Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn (2006), “Thương mại điện tử: Chiến lược phát triển trong môi trường kinh doanh mới” trong Phạm Thị Thanh Hồng (chủ biên) Hệ thống thông tin quản lý, Nxb Khoa học và kỹ thuật, tr. 199-221, Hà Nội.

Troy B.N. (2015), ‘Harvard citation rules’ in Williams, S.T. (ed.) A guide to citation rules, NY Publishers, pp. 34-89, New York.

  1. Đối với sách điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đảng toàn tập: Năm 2010, tập 69, trực tuyến tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK%20Dang%20TT%20-%20Tap%2069.pdf , truy cập ngày 20-11-2017.

Mitchell J.A., Thomson M. and Coyne R.P. (2017), A guide to citation, E-book library [online], Available athttps://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager, Accessed: 10 September 2016.

  1. Đối với bài tạp chí in

Bùi Nhật Quang (2014), “Bẫy thu nhập trung bình tại Trung Đông - Bắc Phi: Trường hợp Ixraen”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 3(430), tr. 68-76.

Mitchell J.A (2017), ‘How citation changed the research world’, The Mendeley, 62(9), p.70-81.

  1. Đối với bài tạp chí trực tuyến

Đỗ Hoài Nam, “Tích tụ và tập trung ruộng đất để đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11-2017,  Trực tuyến tại: http://tapchikhxh.vass.gov.vn/tich-tu-va-tap-trung-ruong-dat-de-day-manh-lien-ket-giua-doanh-nghiep-va-nong-dan-n50172.html, truy cập ngày 1-8-2018.

Mitchell J.A., ‘How citation changed the research world’, The Mendeley, 62(9) [online], Available at:  https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager, Accessed: 15 November 2016.

  1. Đối với tham luận hội thảo, hội nghị khoa học

Nguyễn Danh Sơn (2014), “Liên kết kinh tế nội vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên”, tham luận trình bày tại Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế - xã hội đặc thù Tây Nguyên: Những vấn đề cốt yếu và giải pháp, Buôn Ma Thuột, ngày 25, 26-4-2014.

  1. Đối với bài báo trên báo tin tức

Mitchell J.A. (2017), ‘Changes to citation formats shake the research world’, The Mendeley Telegraph (Weekend edition), 6 July, pp. 9-12.

  1. Đối với website

Nguyễn Ngọc Trân (2020), “Quan điểm về Quy hoạch tổng thế phát triển bền vững ĐBSCL”, báo điện tử Đất Việt, 11-12-2020. Trực tuyến tại: https://datviet.trithuccuocsong.vn/dien-dan-tri-thuc/quan-diem-ve-quy-hoach-tong-the-phat-trien-ben-vung-dbscl-3424103/ , truy cập ngày 11-12-2020.

Mitchell J.A. (2017),  How and when to reference [Online], Available at: https://www.howandwhentoreference.com/, Accessed: 27 May 2017.

 

[1] Theo kiểu trình bày tài liệu trích dẫn của Đại học Havard.