THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 

1. Về mặt pháp lý của bài viết

Bài viết gửi đến Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, tác giả phải cam kết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bài chưa đăng tải ở bất cứ đâu;

- Sẽ không gửi bài đăng ở nơi khác khi chưa có ý kiến trả lời “Không sử dụng” của Tạp chí Nghiên cứu kinh tế;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về xuất xứ số liệu, tài liệu trích dẫn và bản quyền toàn bộ nội dung của bài viết.

2. Về nội dung bài viết

2.1. Giới thiệu: (1) Lý do thực hiện nghiên cứu và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; (2) Những kiến thức nào đã có trước về chủ đề này; (3) Xác định vấn đề nghiên cứu, đặc biệt làm rõ cái mới của nghiên cứu; (iv) Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.

2.2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (1) Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan; (2) Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết; (3) Phương pháp nghiên cứu.

2.3. Kết quả và thảo luận: (1) Diễn giải phân tích kết quả, những ưu điểm và hạn chế, tách bạch rõ ràng dữ liệu và suy luận; (2) Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.

2.4. Kết luận hoặc (và) gợi ý chính sách: Tùy theo mục tiêu nghiên cứu, các bài viết cần có kết luận và đưa ra giải pháp hay gợi ý cho các nhà quản lý doanh nghiệp và/hoặc các nhà hoạch định chính sách xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

3. Về hình thức của bài viết:

Bài viết được kết cấu theo nội dung:

3.1. Tên bài viết: Tên bài viết không quá 30 chữ (tên bằng tiếng Việt và tên bằng tiếng Anh).

3.2. Họ và tên tác giả: Ghi đầy đủ cả học hàm, học vị, (hoặc chức danh khoa học) nơi làm việc.

3.3. Tóm tắt bài viết: Khoảng 200 chữ - phản ánh đầy đủ nội dung của bài viết (tóm tắt bằng tiếng Việt và tóm tắt bằng tiếng Anh).

3.4. Từ khóa: Tác giả cần đưa ra 3 đến 5 từ khóa thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết (từ khóa bằng tiếng Việt và từ khóa bằng tiếng Anh).

3.5. Nội dung: (như mục 2.)

3.6. Tài liệu trích dẫn (Reference): Cuối bài phải có Danh mục tài liệu trích dẫn   liệt kê những tài liệu đã được dùng để dẫn nguồn (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử...)  (tham khảo “Hướng dẫn trình bày tài liệu trích dẫn”).

3.7. Cách trình bày:

3.7.1. Về ngôn ngữ: Ngoài phần tóm tắt bằng tiếng Anh, các nội dung còn lại (kể cả trong các bảng và đồ thị) đều phải sử dụng tiếng Việt, được soạn thảo bằng phần mềm MSWord, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng: Single; độ dài bài viết không quá 6.000 từ; bảng, hình vẽ phải trình bày dạng gốc, không chuyển qua dạng ảnh và gửi kèm file gốc bằng MSExcel;

3.7.2. Quy định đánh số đề mục: Các đề mục trong bài được đánh số liên tục theo chữ số A-rập (1,2,3,...), các đề mục lớn phải là chữ đậm, Các tiểu mục cấp 1 (ví dụ: 1.1., 1.2.,...) là chữ đậm, in nghiêng và các tiểu mục cấp 2 (ví dụ: 2.1.1, 2.1.2.,…) là chữ in nghiêng nhưng không bôi đậm. Tất cả các trang của bài viết phải được đánh số trang liên tục.

3.7.3. Quy định trình bày bảng, hình vẽ: Các bảng, hình vẽ trong bài viết phải được đánh số riêng biệt cho bảng, hình và theo thứ tự liên tục bằng chữ số A-rập; số thứ tự và tên được đặt phía trên “Bảng” hoặc “Hình” (ví dụ: Bảng 1, Bảng 2, Hình 1, Hình 2…). Phía dưới các “Bảng” hoặc “Hình” phải ghi rõ: Nguồn: (tài liệu, số liệu...). Trong nội dung bài viết, khi tham chiếu đến bảng hay hình vẽ, tác giả cần chỉ rõ số bảng hay hình vẽ cụ thể nào (hình 1 hay hình 2..), tránh sử dụng các từ: “hình trên” hay “bảng dưới đây”.

3.8. Quy định về dẫn nguồn: Các thông tin trong bài cần được dẫn nguồn tham khảo, kế thừa đầy đủ và rõ ràng. Đoạn tham khảo trích dẫn nguyên văn phải để trong dấu ngoặc kép và ghi rõ trang được trích dẫn. Ghi nguồn trong bài (không để ở dạng cước chú – footnote) (tham khảo “Hướng dẫn trình bày tài liệu trích dẫn”).

3.9. Thông tin về tác giả: Bao gồm các thông tin sau: ngày gửi bài; tên bài viết; tên tác giả; học hàm/học vị; đơn vị công tác; thông tin liên lạc (email, điện thoại); lĩnh vực nghiên cứu chính của tác giả; một số tạp chí tiêu biểu mà tác giả đã đăng bài; lời cam kết về: bản quyền hợp pháp của bài viết, chưa công bố trước đó, không gửi bài đến tạp chí khác trong thời gian xét duyệt.

4. Về thẩm định chất lượng

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế áp dụng quy trình phản biện kín. Các bài viết vượt qua vòng sơ loại mới được Tạp chí chấp nhận phản biện. Thành viên phản biện của Tạp chí căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để thẩm định chất lượng bài viết. Khi có ý kiến chính thức của chuyên gia phản biện, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế sẽ có thư trả lời chính thức đến tác giả.

5. Gửi bài

Bài viết gửi đến địa chỉ: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, nhà B, số 1 đường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; đồng thời gửi file (MSWord) bài viết qua email tới hòm thư tcnckt@gmail.com.

 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác của các tác giả và độc giả trong và ngoài nước!