Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Kinh tế Việt Nam đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam;  được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác liên quan về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế gồm 2 ấn phẩm:

- Nghiên cứu Kinh tế

- Vietnams’ Socio-Economic Development

 Tổng biên tập Tạp chí  Nghiên cứu kinh tế  chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có các Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.