Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Tổng biên tập

2. TS. Lê Xuân Sang, Phó Tổng biên tập

3. TS. Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập

Nhân sự Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

4. TS. Tô Thị Ánh Dương

5. CN. Chử Thị Hạnh

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Hòa

7. ThS. Nguyễn Thu Phương

Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Ủy viên:

PGS.TS. Bùi Nhật Quang

GS.TS. Đỗ Hoài Nam

TS. Chử Văn Lâm

TS. Vũ Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

PGS.TS. Trần Đình Thiên

PGS.TS. Bùi Tất Thắng

PGS.TS. Cù Chí Lợi

PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng